Bio coming soon...

RELATED NEWS


RELATED CONTESTANT


Pooja Mishra
Kaushik Mandal
Manas Katyal
Ashish Vashisht
Pragya Patra
Khwab Arora