RELATED LYRICIST


Kabilan
Muhammed Metha
Ganesh Kumar Krish
Nanjil Sampath
Karunakaran B
Uma Subramaniyan