RELATED LYRICIST


Ganesh Kumar Krish
Niranjan Bharathi
Vijay Sagar
Palani Bharathi
Vaira Bharathi
Na. Muthukumar